SUNOCO Sunamatic ATF 153 自排油

齒輪油、變速箱油 » 自排油、自動變速箱油

  • SUNOCO ATF 153 自排油
    SUNOCO ATF 153 自排油

Sunamatic ATF 153 自排油(自動變速箱油)

SUNOCO ATF 153自排油(自動變速箱油),推薦使用於指定使用 DEXRON II 、 ZF TE-ML14、Allison C-4、Ford M2C-166-H/M2C-138-CJ/M2C-33F/G及MB236.6等級之自動變速箱。

 

規格:

  • DEXRON II
  • ZF TE-ML14
  • Allison C-4
  • Ford M2C-166-H/M2C-138-CJ/M2C-33F/G
  • MB236.6

 

產品特性:

  • 高黏度指數,品質穩定可靠。

包裝量: 1L*12